etimesgut@tarhankoleji.k12.tr 0(312) 222 73 36

İlkokul

Amacımız; öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı, sorgulamaya dayalı, yaparak yaşayarak öğrenen, öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Merak eden, soru soran, araştıran – sorgulayan, duyarlı, iletişim kuran, eğlenerek öğrenen, mutlu çocuklar yetiştirmek gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bunu gerçekleştirmek için Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlayıcı,
 • Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlayan,
 • Öğrencilere bireysel, toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandıran,
 • Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlayan,
 • Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan çalışmalar planlıyoruz.
 • İlkokul bölümümüzde temel ilkelerimiz; öğrenci merkezli ve oyun temelli bir öğretim modelini uygulamak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, STEM çalışmaları ile desteklenen, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. 
 • İlkokul bölümümüzde MEB tarafından belirlenen derslerin yanında, yoğun bir İngilizce ve ikinci yabancı dil programı uygulanmaktadır. Bunun dışında, STEM&MAKER, Düşünme Becerileri, Robotik Kodlama, Satranç, Kütüphane gibi derslerimiz ile öğrencilerimizin bilişsel ve duygusal gelişimlerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yanımıza Aldığımız Kavramlar

Güven, Sağlık, Sevgi, Aidiyet,

Mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı,

Bilişsel, ruhsal, duygusal, mental ve fiziksel iyi oluş,

Sosyo – kültürel ve temel akademik becerilerin eş zamanlı gelişimi,

Yabancı Dil ve Kültürel Farkındalık,

Global Beceriler,

Evrensel Değerler,

Temel Amaçlarımız

lgi ve Yetenekleri Geliştirmek,

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Benimsetmek,

Milli ve Evrensel Değerleri Eğitime Entegre Etmek,

Dünyanın iyi oluşuna katkıda bulunan bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

Güvenli, girişimci, çağdaş, teknolojiyi etkili kullanan, estetik ve global farkındalık sahibi bireyler yetiştirmek,

Sistematik ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek,

Temel İlkelerimiz

Öğrenci Merkezli,

Sorgulama Temelli,

Keşfederek Öğrenme Öncelikli,

Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Planda Olduğu,

Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alan,

Aile Eğitimi ve Katılımını Önemseyen,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığının Rehberliğinde,

STEAM Çalışmaları,

Yabancı Dil Merkezli,

Dijital Yetkinlikleri Önemseyen,

Sistem Dinamiklerimiz

Yaratıcılık Eğitimi,

Ana Dil, Maetmatik Dili, Bilim ve Sanat Dili Çalışmaları,

STEAM Çalışmaları,

İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Çalışmaları,

Oyun ve Hareket Çalışmaları,

Müzik ve Drama Çalışmaları,

Satranç ve Bilişim Teknolojileri Çalışmaları,

Bale, Modern Dans ve Halk Oyunları Çalışmalar,

Disiplinler Arası Yaklaşım,

Global Farkındalık Çalışmaları,

Yaş Gruplarımız

36-48 AY
48-60 AY
60-72 AY

Haftalık Bültenler

Öğrencilerimizin, geçmiş haftaya yönelik akademik bilgilerini kapsayan açıklamalar, dijital kaynak ev çalışmalarını içeren HAFTALIK BÜLTENLER K12Net üzerinden velilere gönderilir. 

Geliştirme Pekiştirme Çalışmaları

Tüm disiplinlerde  geliştirici ve pekiştirici ödevlerle öğrencilerin bilişsel gereksinimlerini karşılıyoruz. Öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi donanımlı bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Eğitim Programı

Yabancı Dil

İlkokul döneminde amacımız; yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.Bu dönemde yabancı dil eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Hikaye okuma,drama ve sanat etkinlikleri yaparak, kavram ve kazanımlar baz alınarak eğitim verilmektedir.

Yabancı dil derslerimizde sorgulama temelli program baz alınır. Öğrencilerimiz, programda yer alan 6 tema alt çerçevesinde ilgil dil yapılarını ve kelimeleri öğrenirler. Yabancı dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra yaptığımız projeler, grup çalışmaları ve sunumlar esnasında öğrencilerimizin, yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme ve sunum becerilerini de geliştirmeyi hedeflerimiz. 

Yabancı dil derslerimizde yaptığımız uluslararası kültür açılımları ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklılıklardan keyif almasını amaçlarız. 

1.ve 2. sınıflarımızda uyguladığımız ses-bilgisi dersleri, öğrencilerimizin metinleri bağımsız bir şekilde okumasını ve öğrencilerimizin İngilizce okumaktan ve konuşmaktan keyif almasını ve yabancı dilde özgüven geliştirmesini sağlar aynı zamanda öğrencilerimiz bu derslerde İngilizce kelime hazinelerini geliştirirler. 

Öğrencilerimiz, seviyesine göre haftada en az bir İngilizce kitap okur ve kitaplarla ilgili okuduğunu anlama çalışmaları yapar. İlkokul 1.sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimize sonuç ve süreç odaklı yazma çalışmaları yaptırarak onların kendilerini yaratıcı bir şekilde, yazılı olarak ifade etmelerine katkıda bulunuruz. 

İngilizce Fen ve Matematik dersi içeriklerinin işlendiği CLIL derslerimizde öğrencilerimiz Fen ve Matematik derslerinde öğrendikleri konularda kendilerini İngilizce ifade etmeyi öğrenir. Bu derslerle ilgili kavramların İngilizcelerini öğrenerek uluslararası düzeyde kendilerini bu alanlarda da geliştirerek gelecekte bulunacakları akademik ortamlara zemin hazırlamış olurlar. Deneyler, projeler ve oyunlar oynayarak hayatın her alanında İngilizce kullanırlar. 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca/Almanca  eğitimine okul öncesinde başlayan öğrencilerimiz 3. ve 4.sınıfta İspanyolca, kendileri ve yakın çevreleri ile ilgili konularda basit sunumlar yapmaya başlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizin yeteneklerini tanımaları, olumlu benlik algısı,duygularını tanıma ve yansıtma,kendisini yönetebilme becerisi kazandırma,etkin iletişim becerileri sağlama ,bilinçli davranış geliştirme ,sorun çözme becerileri geliştirme ,üretken,kendisi ve çevresi ile uyumlu ifadeleri rehberlik biriminin yanında yer aldığı kavramlardır ve PDR birimi hedeflerini bu doğrultuda oluşturmaktadır.

Tarhan Okulları PDR Birimi olarak okullarımızda gelişimsel,kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını benimsemekteyiz .

Rehber Öğretmenler Tarafından Yıl İçinde Yürütülen Çalışmalar

 • Bireysel öğrenci-veli  görüşmeleri,
 • Grup çalışmaları
 • Rehberlik Dersleri
 • Düzenli periyotlarda veli bültenleri
 • Veli seminerleri
 • PDR-Öğretmen görüşmeleri (öğrenciye yönelik takip,destek,müdahale çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme

Tarhan Koleji, eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar yürütülürken Akademik Direktör, Koordinatörler, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Müdür Yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili öğretmenler işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.

Genel ilkemiz, “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

 • Öğrenci Gelişim Raporları
 • Yabancı Dil Öğrenci Gelişim Raporları 
 • Değerlendirme Ölçekleri
 • Hazır Bulunuşluk Sınavları
 • Tema Değerlendirme Uygulamaları
 • Yazılı Sınavlar
 • Bilişsel Değerlendirme Çalışmaları
 • Tarhan Ortaöğretime Geçiş Sınavı Tarhan-OGS

Etkinlikler

Etüt Çalışmaları

Eğitim-öğretim süreci boyunca çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri ile öğrencilerimizin akademik durumları değerlendirilmekte olup bununla ilgili velilerimiz bilgilendirilmekte ve öğrencilerimiz  bireysel ve grup olarak planlanan etüt çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Robotik & Kodlama

Robotik Kodlama ve Yazılım dersi, öğrencilerin teknolojiyi takip eden bireylerden öte teknolojiyi üreten bireylerin yetişmesini hedefler.

Robotik kodlama öğrenme, çocukların; sorgulayıcı düşünme, analiz etme, görsel düşünme, problem çözme ve günümüzün en çok önemsenen algoritmik düşünme kazanımları destekliyor.
Robotik kodlama, 21.yüzyıl becerilerinden olan bilgi ve iletişim teknolojilerine aşinalık, üretkenlik-yaratıcılık, girişimcilik ve sorgulayıcı bakış açısına dair işe yarar bilgiler içeriyor. Eğitim yoluyla edinilen bu bilgiler; okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyindeki çocukların geniş bir bakış açısına sahip olarak kendi potansiyellerini keşfetmeleri de destekliyor.

Sonuç olarak robotik kodlama öğrenmek, hem bilgisayar aracılığıyla kodlamayı tanımayı hem de somut olarak robotların nasıl çalışacağını öğrenmeyi kapsar. STEM becerileri ile birlikte robotik kodlamayı kavrayan çocuklar, yeni nesil diye tarif edebileceğimiz ihtiyaç ve talepleri çok daha erken yaşlarda öğrenmiş olurlar. Ayrıca bilişim ve teknoloji ile tanışan çocuklar, -eğer isterlerse- bu alandaki mesleklerde kariyer hedefleme yolunu seçebilirler.

Düşünme Becerileri

GLO-MIND tekniği ile öğrencilerimizin Düşünme Becerilerini, akıl oyunları ile geliştiriyoruz

Akıl Oyunları Öğrencilere Ne Kazandırır ?

 • Akıl yürütme 
 • Takım çalışmasına dahil olabilme ve bir takımı yönetebilme 
 • Bilgi okur yazarı olabilme 
 • Bilgiyi doğru ve etkin kullanabilme 
 • Esnek ve uyumlu çalışabilme 
 • Problem çözebilme 
 • Sunum yapabilme 
 • Grupla yapılan etkinliklere katılma 
 • Turnuva ve yarışma kurallarına uyma 
 • Kazananı tebrik etme 
 • Hayal gücünde gelişim gösterme 
 • Üretkenlikleri ve yaratıcılıkları becerileri artar…

Öğrencilerin seviyesine göre belirlenmiş özel oyunlarla müfredat kazanımlarının eşleştirilmesi sağlanır.

GLO-MIND Nasıl Çalışır ?

 • Her sınıf seviyesi için belirlenen en az 3, en fazla 6 oyun seçilir. 
 • Bu şekilde onların bilişsel, duygusal, sosyal alanlarının gelişimi desteklenir. 
 • Bu süreçte 3 aşama vardır.
 • 1. AŞAMA: Giriş – Oyunların tanıtılması 
 • 2. AŞAMA: Keşif – Oyunların oynanması ve stratejilerinin keşfedilmesi 
 • 3. AŞAMA: Yansıtma – Oyunda öğrendikleri kazanımların derse aktarılması 

Oyun Kategorileri 

 1. Matematiksel işlem oyunları 
 2. Sözel-dilsel oyunlar 
 3. Şekil-zemin ve geometrik oyunlar 
 4. Dikkat, hafıza ve odaklanma oyunları 
 5. Akıl yürütme ve mantık-muhakeme oyunları
 6. Motor beceri oyunları 
 7. Zaman yönetimi oyunları

Stem Maker

Eğlenceli Bilim Deney Setleri ile öğrencilerimizin bilimsel okuryazarlık gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu alanda en etkili yöntem uygulamalı Fen Bilimleri eğitimidir. Bu doğrultuda; 

Eğlenceli Bilim’le çocuklar;

 • Bilimden ilham alır,
 • Bilimi keşfeder,
 • Bilimi günlük hayatlarıyla ilişkilendirir.

Kulüpler

Ders saatleri içinde yapılan Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & TeknolojikYabancı DilSportif ve Kişisel Gelişim çalışmalar KULÜP olarak adlandırılmıştır

Ders programlarından ayrı ve bağımsız, Tarhan Kolejinin temel felsefesine uygun, değişik alanlarda tamamlayıcı ve geliştirici programlarla öğrencilerin gereksinimlerini karşılayarak tüm ve çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

 • Öğrencilere Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & Teknolojik, Yabancı Dil, Sportif ve Kişisel Gelişim alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin paylaşımcı, demokratik, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek, grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,
 • Öğrencileri, zorunlu dersler ortamı dışına taşıyarak, bir ölçüde zihinsel ve duygusal olarak rahatlamalarını sağlamak; böylece eğlenerek eğitilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünme, projelendirme, üretkenlik yetilerini geliştirme, sorumluluk duyma, toplumsal yaşama uyum sağlama, bulundukları ortamdan, toplumsal yaşamdan ve genel olarak yaşamdan zevk alma, iletişim kurma, okul yaşamını sevme gibi çok yönlü gelişimlerine ortam hazırlamak,
 • Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi bireyler olmalarına yardımcı olmak,
 • SATRANÇ 
 • YARATICI DRAMA 
 • MODERN DANS
 • BALE
 • HALK OYUNLARI
 • COOKING
 • CİMNASTİK
 • PİYANO
 • YARATICI SANAT
 • SERAMİK
 • TUVAL BOYAMA

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

 • POP ORKESTRASI
 • KARİKATÜR VE MİZAH
 • KEMAN
 • RESİM ATÖLYESİ
 • EBRU ATÖLYESİ
 • TİYATRO KULUBÜ
 • MÜZİKAL ORF ÇALIGILARI
 • RİTİM VE PERKÜSYON ATÖLYESİ 
 • FOTOĞRAFÇILIK 
 • MODA TASARIM
 • QUILLING (KAĞIT KIVIRMA) 
 • KISA FİLM 
 • TAKI TASARIM
 • PANTOMİM 
 • DRAMA
 • MUTFAK SANATLARI
 • MODA TASARIMI
 • GÖRGÜ KURALLARI
 • MEDYA OKUR YAZARLIĞI
 • SİNEMA KULÜBÜ
 • BİLMECE BULMACA 
 • GELENEKSEL EL SANATLARI
 • SERAMİK
 • YARATICI SANAT
 • HALK OYUNLARI

Bilimsel Ve Teknolojik Kulüpler

 • ARDUNIO
 • WEB 3.0
 • DRONE
 • MATEMATİK 
 • GERİ DÖNÜŞÜM 
 • OYUNCAK TASARIMI 
 • 3D OYUN KODLAMA VE TASARI
 • BİLİM KAHRAMANLARI 
 • STEM & MAKER ATÖLYESİ
 • TÜBİTAK (Ortaokul) 
 • TÜBİTAK (Lise) 
 • MATEMATİK OLİMPİYAT
 • FEN BİLİMLERİ OLİMPİYAT
 • COĞRAFYA GENÇ KAŞİFLER
 • TARİH KULÜBÜ
 • GENÇ MUCİTLER
 • DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yabancı Dil Kulüpler

 • KET Club (CAMBRIDGE EXAMS)
 • PET Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • FCE Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • J’MUN / MUN CLUB
 • ERASMUS 
 • AKTİVİTE DEUTCH 
 • ENGLISH READING CLUB
 • COMMUNICATION CLUB
 • MAGAZINE CLUB
 • DUBBING CLUB
 • DELE KULÜBÜ (İSPANYOLCA)
 • TELC / FİT KULÜBÜ (ALMANCA)
 • SHAKESPEARE CLUB
 • POETRY CLUB
 • MOVIE CLUB
 • CREATIVE WRITING CLUB
 • TARHAN TALKS CLUB
 • YLE CLUB (CAMBRIDGE EXAMS)
 • DRAMA CLUB
 • DEBATE CLUB

Sportif Kulüpler

 • VOLEYBOL
 • FUTBOL
 • MASA TENİSİ
 • SATRANÇ
 • CİMNASTİK
 • ORYANTİRİNG
 • BASKETBOL
 • ÇOCUK YOGASI
 • PİLATES
 • FİTNESS

Kulüpler